BUST THE MYTH

Fakta: Massa- och pappersindustrin är beroende av vatten inom tre avgörande områden. Regnvatten är nödvändigt för att träden skall växa och genom fotosyntes omvandla koldioxid till syre och cellulosa, som utgör industrins primära råvara, träfiber. Sedan finns det vatten som faktiskt används för att göra massa och papper och slutligen avloppsvatten som hanteras på lämpligt sätt.

Vatten är en avgörande resurs för massaindustrin, därför ligger de flesta massa- och pappersbruk nära rikliga tillgångar. I Europa använder de flesta bruk ytvatten, exempelvis floder och sjöar (89 % av intaget). 10% kommer av grundvattenutvinning och resten från allmän vattenförsörjning (4 %). Sedan 1990-talet har det genomsnittliga vattenintaget per ton papper minskat med 47 %.

Det är också viktigt att veta att ”intag” inte är lika med konsumtion eftersom det mesta vattnet återförs. 93 % av vattnet som används i den europeiska pappersindustrin returneras med god kvalitet, medan resten antingen avdunstar, stannar i produkten eller bundits upp i fast avfall.

Vatten cirkuleras i massa- och pappersbruk flera gånger innan det återförs till naturen. Innan det sker, behandlas vattnet eftersom det innehåller näringsämnen och organiskt material. Olika tekniker används, exempelvis filtrering, sedimentering, flotation (Flotation är en kemisk process för att separera hydrofoba material från hydrofila, som används bland annat till att rena dricksvatten och anrikning av malm.) samt biologisk rening.

Förbättringar av papperstillverkningstekniker och vattenbehandling har haft dramatisk effekt på renheten av det avloppsvatten som lämnar bruket. Sedan 1991 har det skett en 95 % minskning av AOX-nivåerna (ett mått på toxiciteten på grund av klorföreningar) och en 78 % minskning av COD (Chemical Oxygen Demand – hur mycket syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material).

Läs vidare här: https://www.twosides.info/papers-water-consumption

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren